VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Čo sú všeobecné obchodné a zmluvné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú podmienky
poskytovania služieb a predaja tovarov v pohybovom centre Slyofit na adrese Justičná 13
a Škultétyho 30, Prešov 08001, ktoré prevádzkuje spoločnosť Realfit, s.r.o., so sídlom Hlavná 29,
08001 Prešov, IČO: 48212512, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č. 31676/P (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).
Pri registrácii do elektronického prístupového systému a/alebo pri objednaní služieb Slyofit,
najneskôr však súhlasom so začatím poskytovania služieb, uzatvára Klient s Prevádzkovateľom
zmluvu o poskytovaní služieb pohybového centra Slyofit (ďalej ako „zmluva“), ktorá sa riadi týmito
VOP a tie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Klientom a Prevádzkovateľom.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto VOP a
to kedykoľvek, zmeny oznámi na svojej webovej stránke www.palacegym.sk. Je v záujme Klienta
pravidelne kontrolovať webovú stránku Prevádzkovateľa, pretože poskytovanie Služieb a predaj
Tovarov Prevádzkovateľom sa vždy riadi VOP aktuálnymi v čase poskytnutia Služby alebo predaja
Tovaru. Podmienky spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom upravujú tiež Podmienky
ochrany osobných údajov Slyofit, ktoré sú zverejnené na webstránke www.slyo.sk .

2. Definované pojmy

Pre účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

Prevádzkovateľ je spoločnosť Realfit s. r. o., so sídlom Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 48212512,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31676/P. Kedykoľvek
sa v týchto VOP uvádza „my“, „nám“ alebo „naše“, referuje to k osobe Prevádzkovateľa.

Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať alebo využíva služby Slyofit
alebo nakupuje Tovar v priestoroch Slyofit. Slyofit je prevádzka Prevádzkovateľa, pohybové centrum
Slyofit na adrese Justičná 13 a Škultétyho 30, 080 01 Prešov.

Priestory znamená priestory Slyofit, v ktorých poskytuje služby fitnescentra, na adrese Justičná 13
a Škultétyho 30, 080 01 Prešov.

Cenník je aktuálny prehľad cien za Služby; cenník je zverejnený na webovej stránke www.slyofit.sk a
je k nahliadnutiu aj v priestoroch Slyofit;

Elektronický registračný a rezervačný systém (ERR) – je systém údajov informácií a technologických
zariadení Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorého si môžu Klienti rezervovať služby Slyofit, platiť
za ne, získať prístup na vstupy do priestorov Slyofit a prostredníctvom ktorého Prevádzkovateľ riadi,
kontroluje a eviduje vstupy do Slyofit a využívanie Služieb;

Prevádzková doba je prevádzková doba Slyofit, ktorou je čas nonstop 24/7.

Služby sú služby poskytované pohybovým centrom Slyofit podľa čl. 3 týchto VOP, ktorými sú najmä
(1) služba pohybového centra ako priestoru na individuálne športovanie a (2) vedené skupinové
tréningy podľa rozvrhu Slyofit. Služba vedených skupinových tréningov sú dostupné len po predošlej
registrácii v Elektronickom registračnom a rezervačnom systéme a rezervácii termínu vopred za
podmienok týchto VOP.

Tovar je doplnkový tovar, ktorý si môže Klient kúpiť v Priestoroch Slyofit, a to najmä teplé a studené
nápoje a výživové doplnky/snacky.

Kredit je časovo limitované predplatné na služby Prevádzkovateľa, ktoré Klient registrovaný v ERR
Systéme uhradí vopred Prevádzkovateľovi prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke
Prevádzkovateľ a s využitím tohto predplatného (Kreditu) môže Klient po dobu platnosti Kreditu
rezervovať Služby a platiť za Tovary a Služby Prevádzkovateľa.

3. Obsah a rozsah Služieb

Vstup a využitie priestorov Slyofit na individuálne cvičenie:

Základná služba poskytovaná Slyofit je vstup pre jedného Klienta do Priestorov Slyofit za účelom
individuálneho cvičenia a športovania (ďalej ako „vstup“). Táto služba umožňuje Klientovi, aby použil
na individuálne cvičenie v súlade s podmienkami bežného užívania a týmito VOP Priestory Slyofit s a
priestory šatne a hygienických zariadení. Klient berie na vedomie, že vzhľadom na skupinové cvičenia
alebo skupinovú prípravu športovcov, môžu byť niektoré miestnosti Slyofit uzavreté pre individuálne
cvičenie po určitý čas aj bez predchádzajúceho upozornenia a Klient nemá nárok na zľavu alebo
vrátenie kreditu v takom prípade z dôvodu, že nemôže takúto časť Priestorov pri vstupe využiť.

Použitie prístrojov je súčasťou vstupu, avšak Klient je povinný rešpektovať pokyny na ich obsluhu,
používanie a pokyny personálu Slyofit a všetky použité stroje uviesť do pôvodného stavu a
dezinfikovať, použité náradie a pomôcky dezinfikovať a odložiť na vyhradené miesto.

Vstup je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek ukončiť a požiadať Klienta o opustenie Priestorov v
prípade, že Klient porušil svoje povinnosti podľa týchto VOP alebo nedodržal iné pokyny
Prevádzkovateľa, ktoré slúžia na ochranu zdravia a bezpečnosti Klientov v Priestoroch alebo na
predchádzanie škodám, pričom v takom prípade Klient nemá nárok na žiadnu kompenzáciu za
nevyčerpanú časť Služieb alebo použitie jednorazového vstupu.

Cenu za vstup je možné uhradiť ako cenu jednorazového vstupu s použitím online platobnej brány
alebo na recepcii. V prípade zakúpenia časovej permanentky, táto oprávňuje Klienta na
neobmedzený počet vstupov počas doby jej platnosti a počas prevádzkového času Prevádzkovateľa.

4. Registrácia Klienta v ERR Systéme a podmienky registrácie, odstúpenie od zmluvy a jej
skončenie

Pre využívanie niektorých Služieb a výhodnejšie ceny Služieb je potrebné, aby sa Klient vopred
registroval v ERR Systéme Slyofit prostredníctvom stránky www.slyo.sk Registrácia je bezplatná. Pri
registrácii Klient schváli tieto VOP a oboznámi sa aj s podmienkami spracúvania osobných údajov.
Klienti, ktorí sú v čase vydania týchto VOP už registrovaní v predchádzajúcom klientskom systéme sú
povinný sledovať zmeny VOP na stránke www.slyof.sk.

Registrácia Klienta je povinná pre zakúpenie služby / tovaru a na rezerváciu miesta na individuálnom
/ skupinovom cvičení. Registračný formulár obsahuje nasledovné povinné údaje: meno a priezvisko
Klienta, ulica, číslo domu, mesto a PSČ jeho trvalého pobytu/kontaktnej adresy, telefónne číslo,
emailovú adresu Klienta a heslo do zákazníckeho účtu v ERR Systéme. V registračnom formulári tiež
Klient potvrdí svoj súhlas s týmito VOP a oboznámenie sa s podmienkami spracúvania osobných
údajov. Po vyplnení registračného formuláru sa Klientovi vytvorí registrovaný zákaznícky profil.

Kedykoľvek po vytvorení profilu je Klient oprávnený prostredníctvom platobnej brány zaplatiť
predplatné za Služby v minimálnom rozsahu jednorazového vstupu pri použití predplatného
(Kreditu), teda v čase vydania týchto VOP je to najmenej 5 EUR. Až po zaplatení predplatného je
možné prvé rezervovanie a využitie Služieb. ID karta pridelená Klientovi pri registrácii ho identifikuje
ako konkrétneho registrovaného Klienta Slyofit pri vstupe a výstupe z jej priestorov a pri objednávaní
Služieb a platení za Služby v Priestoroch. Na zákazníckom účte v ERR Systéme má Klient prístup k
informáciám o svojom predplatnom služieb – výške Kreditu a prehľad o jeho využití. P
Prostredníctvom ERR Systému Prevádzkovateľ doručuje Slyofit aj elektronické faktúry za uhradené
predplatné Služieb. Registráciou Klient súhlasí s tým, že faktúry za uhradené predplatné Služieb a
Tovarov mu budú zasielané v elektronickej forme. Stav svojho Kreditu môže Klient zistiť prípadne
doplniť aj použitím QR kódu v automate v Priestoroch.

5. Platenie za Služby

Každý zaplatený jednorazový vstup oprávňuje Klienta, aby využil službu fitnescentra Slyofit na
individuálne športovanie a tréning podľa bodu 3.1 VOP. Platenie s registráciou v ERR Systéme.
Predplatné na Služby (Kredit) a permanentka. Rezervácia skupinového tréningu a účasť na ňom,
rezervácia alebo kúpa permanentky sú možné iba pre Klienta registrovaného v ESS Systéme, ktorého
uhradené predplatné služieb (Kredit) postačuje na úhradu ceny vybranej Služby podľa aktuálneho
cenníka Prevádzkovateľa. Registrovaný Klient platí za Služby tým spôsobom, že po prihlásení do
zákazníckeho konta prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke, alebo v Priestoroch Slyofit
s využitím recepcie zaplatí určitú sumu ako časovo obmedzené predplatné na Služby (ďalej toto
predplatné za služby ako „Kredit“). Tento Kredit sa eviduje na jeho zákazníckom konte v ERR Systéme
a tento Kredit môže Klient využívať na platenie za Služby, Tovary a za permanentky. Cena
objednaného individuálneho/skupinového tréningu sa odráta Klientovi z predplateného kreditu pri
objednaní a prípadne sa mu vráti (čiastočne alebo úplne) sa podmienok ustanovení o STORNE
podľa týchto VOP opätovným pripísaním na jeho kredit. Pokiaľ nejde o vopred rezervované Služby,
pre ktoré sa platba z kreditu odráta už pri rezervácii, odráta sa Klientovi platba za Službu z kreditu pri
vstupe do Priestorov. Platenie za jednotlivé vstupy podľa bodu 3.1 VOP sa odráta z Kreditu Klienta
automaticky pri príchode do Priestorov.

Čas platnosti Kreditu: Predplatné za Služby (Kredit) môže Klient využiť na úhradu cien Služieb a
Tovaru počas časovo obmedzeného obdobia 12 mesiacov od jeho pripísania na zákaznícke konto
Klienta – táto doba sa ďalej označuje ako doba platnosti Kreditu. Doba platnosti Kreditu sa
automaticky predlžuje o ďalších 12 mesiacov v momente, keď je Kredit zvýšený o ďalšiu platbu
Klienta. Uhradené predplatné na Služby (Kredit) je Klient povinný využiť na rezervovanie a platenie
Služieb alebo Tovarov počas jeho platnosti, teda počas 12 mesiacov od zaplatenia, inak sa jeho
platnosť skončí. Ak nie je predplatné za Služby (Kredit) využité počas doby platnosti Kreditu ani nie je
táto doba predĺžená ako je uvedené vyššie, platnosť predplatného za Služby (Kreditu) skončí. Kredit,
ktoré platnosť skončila nemožno využiť po časovom limite platnosti na úhradu Služieb ani Tovarov.
Nevyčerpaný Kredit, ktorého platnosť sa skončila, prevádzkovateľ Klientovi nevracia a uplynutím
doby platnosti Kreditu zanikne prípadný nárok Klienta na vrátanie nevyčerpaného kreditu Klientovi.
Prevádzkovateľ môže Klienta upozorniť pred skončením platnosti Kreditu na poslednú možnosť jeho
vyčerpania. V odôvodnených prípadoch je na žiadosť Klienta, ktorá však musí byť Prevádzkovateľovi
doručená pred skončením platnosti Kreditu Prevádzkovateľovi Prevádzkovateľ oprávnený (nie však
povinný) platnosť predplatného na Služby (Kreditu) predĺžiť.

Typy a platnosť permanentiek Registrovaným Klientom Prevádzkovateľ umožňuje prostredníctvom
ERR Systému kúpu časových permanentiek, ktoré sa vzťahujú výhradne na službu bežného vstupu.

Zakúpená permanentka oprávňuje Klienta na neobmedzený počet vstupov podľa bodu 3.1 týchto
VOP počas doby jej platnosti. Permanentka sa nevzťahuje na služby skupinového tréningu alebo
sauny a nemožno ju použiť na využitie takýchto služieb ani na platenie za Tovar. Permanentka je
neprenosná a platí výhradne pre jedného registrovaného Klienta. V prípade zistenia porušenia
opatrenia prenosnosti na inú osobu ako registrovanú, bude účet automatický zrušený a registrovanej
osobe, tak ako aj osobe ktorá chcela využiť cudziu karty zamedzený ďalší vstup a presun ich údajov
na black list.

6. Reklamačný poriadok Služby

Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a za vady služieb v zmysle platných
právnych predpisov, najmä § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „OZ“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o
ochrane spotrebiteľa“).

V prípade, ak zakúpená Služba obsahuje vady je Klient povinný uplatniť nároky z vád (reklamáciu) bez
zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, teda v deň v ktorom nebola
služba poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na
reklamáciu zaniká. Pokiaľ sa vada týka ceny Služby, teda najmä ak Služba nebola poskytnutá za cenu
podľa cenníka alebo bola cena Služby nesprávne zaúčtovaná, je Klient oprávnený uplatniť vadu do 30
dní od poskytnutia Služby. Nároky z vád Služieb (reklamáciu) môže Klient uplatniť osobne v čase
prevádzkových hodín recepcie na recepcii Slyofit alebo emailom na adrese info@slyo.sk alebo
písomnou reklamáciou formou poštovej zásielky na adresu Realfit, s.r.o., so sídlom Hlavná 29, 080 01
Prešov. Dodatočne zistené vady nebudú akceptované.

Údaje poskytované pri reklamácii

Klient je povinný pri reklamácii uviesť aspoň tieto údaje: dátum uplatnenia reklamácie, dátum
zakúpenia, cenu reklamovanej Služby a v prípade že je cena vyúčtovaná faktúrou číslo faktúry ako
dokladu o zakúpení reklamovanej Služby; dôvody reklamácie a popísané reklamované vady a nárok
zo zodpovednosti za vady, ktorý reklamujúci požaduje; podpis reklamujúceho Klienta V prípade ak
reklamácia neobsahuje informácie uvedené vyššie a tieto informácie nedoplní reklamujúci ani do 3
dní od výzvy Prevádzkovateľa na ich doplnenie, konanie o vybavení reklamácie sa zastaví a
reklamácia nebude riešená.

Riešenie reklamácie

Prevádzkovateľ po doručení reklamácie vyhotoví záznam o uplatnenej reklamácii, v ktorej uvedie
údaje podľa bodu Údaje poskytované pri reklamácii a pripojí potvrdenie o doručení reklamácie
Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ rozhodne podľa možností o reklamácii ihneď, v zložitých
prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje preverenie
okolností poskytnutia Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Nároky pri vadách Služieb:

V prípade poskytnutia Služby s vadami je Klient oprávnený a) požadovať odstránenie vád
poskytnutím náhradnej Služby, poskytnutie chýbajúcej Služby alebo b) požadovať odstránenie vád
opravou Služby, ak sú vady opraviteľné, alebo c) požadovať primeranú zľavu z ceny Služby alebo d)
odstúpiť od zmluvy, ak Služba nebola vôbec poskytnutá.

Riešenie sporov

V prípade, ak je Klient spotrebiteľom, teda je to fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania a nie je spokojný so spôsobom ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa
domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so
žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie
zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Klientom,
Klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona
č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ako „Zákon o ASR“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za
uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov
a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo
adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov
alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam
oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-
alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/ 146987s ), pričom Klient má právo voľby, na ktorý z
uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je
dotknutá. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu
použiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Návrh Klienta na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o ARS
obsahovať:

– meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický
kontakt, ak ich má,
– presné označenie Predávajúceho,
– úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Klient ako
spotrebiteľ domáha,
– dátum, kedy sa Klient ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a
informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Prevádzkovateľom bol bezvýsledný,
– vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho
riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá
dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa
§ 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o ARS.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie
návrhu môže Klient využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke
Predávajúceho, ako aj webovom sídle ministerstva ( a každého subjektu alternatívneho riešenia
sporov. K návrhu Klient priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti
uvedené v návrhu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a

Prevádzkovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou
zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20
EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za
začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Osobné údaje

Osobné údaje Klientov a tretích osôb spracúva Prevádzkovateľ za podmienok, ktoré sú uvedené v
Informácii o spracúvaní osobných údajov Slyofit www.slyofit.sk a s ktorými sa Klient oboznamuje pri
registrácii. Klienti berú na vedomie, že Priestory Slyofit najmä priestory vstupu, platobný a predajný
automat, chodby a spoločné priestory sú monitorované kamerovým systémom na účely (i)
bezpečnosti zdravia a majetku Prevádzkovateľa, jeho Klientov a zamestnancov (ii) uplatňovania,
obhajovania a preukazovania právnych nárokov Prevádzkovateľa, podrobnosti o kamerovom
systéme sú v Informácii o spracúvaní osobných údajov. Otázky Prevádzkovateľovi, týkajúce sa
spracúvania osobných údajov, mu môžete adresovať na adresu Hlavná 29, 080 01, Prešov alebo v
elektronickej podobe na e-mail adresu: info@slyo.sk.

8. Orgány dohľadu

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb pohybového
centra vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove. Dohľad nad dodržiavaním
povinností zo strany Prevádzkovateľa vo veciach ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná
inšpekcia (www.soi.sk). Dohľad nad spracúvaním osobných údajov a plnením povinností
prevádzkovateľa vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk/uoou/)

9. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým Občianskym
zákonníkom, Obchodným zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek meniť a/alebo dopĺňať, a
to najmä z dôvodu zmeny príslušných právnych predpisov alebo interných postupov centra.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.09.2022.